Deze website gebruikt cookies. Als je dit accepteert kan je onze website optimaal gebruiken.
Lees hier over het gebruik van de cookies. Wil je cookies accepteren?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat geen persoonsgegevens en wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytische cookies maken het mogelijk om de prestatie van de website te meten.

Advertentie cookies maken het mogelijk om advertenties op andere websites te tonen.

Nee

Voorwaarden abonnement KasBoek

Ten behoeve van een abonnement op KasBoek software gaan U (klant van KasBoek) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van KasBoek) een overeenkomst aan onder de volgende voorwaarden: 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor gebruik van de software (Software As A Service) KasBoek inclusief de bijbehorende ondersteuning voor gebruik van de software. Indien u – middels een upgrade of downgrade – wisselt van softwareprogramma gelden voor het nieuwe programma dezelfde voorwaarden.

1

Licentie:

1.1

Een abonnement op KasBoek betekent dat u, tegen betaling van een periodiek verschuldigde abonnementsprijs, een niet-exclusieve en nietoverdraagbare overeenkomst sluit met Invers voor het gebruiksrecht van de betreffende software gedurende een overeengekomen periode. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industrieel eigendomsrecht. 

1.2

De periodiek verschuldigde abonnementsprijs bestaat uit een vergoeding om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken én een vergoeding voor het recht op een bepaald niveau van ondersteuning en onderhoud.

1.3

Na betaling van de periodiek verschuldigde abonnementsprijs krijgt u de mogelijkheid om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken. Tevens heeft u in die periode recht op de diensten van Invers die behoren bij het overeengekomen niveau van ondersteuning en onderhoud. 

1.4

Als het abonnement - om welke reden dan ook - eindigt, stopt de mogelijkheid om de software te gebruiken en stopt tegelijkertijd het bijpassende recht op ondersteuning en onderhoud.

2

Ingangsdatum en duur:

2.1

De ingangsdatum van deze overeenkomst is de afsluitdatum van uw KasBoek abonnement. Zodra het verschuldigde abonnementsbedrag op een rekening van Invers is bijgeschreven, zal Invers uw abonnement voor het betreffende KasBoek product voor de duur van de overeengekomen periode definitief activeren.

2.2

Tenzij anders overeengekomen wordt het abonnement (telkens) aangegaan voor een periode van 12 maanden.  

2.3

U kunt deze overeenkomst beëindigen door uiterlijk 1 maand voor de einddatum uw abonnement af te melden voor verlenging. U kunt dit doen via uw persoonlijke account op https://www.kasboek.nl. Zodra u per e-mail een ontvangstbevestiging van Invers ontvangt, dat uw afmelding is aangekomen, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot 1 jaar vanaf de ingangsdatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.

2.4

Indien u deze overeenkomst niet heeft beëindigd voor verlenging wordt deze jaarlijks automatisch verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden. U ontvangt 4-6 weken voor de einddatum per e-mail bericht dat er verlengd zal gaan worden.

2.5

Invers kan deze overeenkomst beëindigen door u uiterlijk 1 maand voor de einddatum per e-mail een opzegging te sturen. Invers dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen, mits het voor die periode voor de licentie verschuldigde bedrag aan Invers is voldaan. 

2.6

Een verlengde overeenkomst kunt u op dezelfde manier, maar ook tussentijds, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2.7

Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten. 

3

Intellectuele eigendomsrechten:

3.1

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Invers en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht. 

3.2

Invers garandeert dat de aan u geleverde software geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.  

4

Software, Updates en Upgrades:

4.1

Een geldig en actief abonnement geeft u gebruiksrecht op de software. Het geeft u recht op de software inclusief product-updates die tijdens de abonnementsperiode verschijnen.

4.2

 Product-updates van de software zijn:

- geschikt gemaakt voor de nieuwste webbrowsers
- aangepast aan de laatste downloadformaten van banken
- uitgebreid voor import van downloadformaten van nieuwe banken
- uitgebreid met nieuwe functies en mogelijkheden
- ontdaan van eventuele fouten in de software. 

4.3

Zodra een productupdate voor een product beschikbaar is, wordt deze automatisch doorgevoerd.

4.4

Deze overeenkomst geeft u gedurende de abonnementsperiode geen recht op gratis product-upgrades. Onder product-upgrade wordt verstaan het tegen bijbetaling overschakelen van een KasBoek product naar een uitgebreider product.

4.5

Invers ontwikkelt de KasBoek software o.a. op basis van suggesties van klanten. Invers is vrij om zelf te bepalen welke functies in de software worden verwerkt. 

5

Ondersteuning:

5.1

Invers ondersteunt u bij het gebruik van een van bovengenoemde software programma’s. 

5.2

U kunt op de volgende manieren ondersteuning krijgen:

- op www.kasboek.nl staat onder “Support” altijd een recent overzicht van meest gestelde vragen (FAQ’s) en antwoorden.
- u kunt een vraag stellen aan onze online supportdesk, door op https://www.kasboek.nl in te loggen in uw persoonlijke account.
- u kunt telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0880640502. 

5.3

Vragen worden door onze supportdesk gedurende 5 werkdagen per week beantwoord, in principe binnen 2-3 werkdagen. 

5.4

De openingstijden en de kosten voor het bellen naar onze telefonische supportdesk staan op de website www.kasboek.nl vermeld. De kosten worden u ook gemeld voordat u contact krijgt met de telefonische supportdesk.

5.5

Invers zal zich zoveel mogelijk inspannen om gebreken in de software op te lossen. 

6

Prijzen en voorwaarden:

6.1

De kosten voor een abonnement op een KasBoek product inclusief service en onderhoud verschillen per versie en zijn te raadplegen op www.kasboek.nl.

6.2

Deze overeenkomst geeft Invers het recht om éénmaal per jaar de periodiek verschuldigde abonnementsprijs via een automatische machtiging van uw rekening af te schrijven, namelijk bij aanvang van de nieuwe periode van 12 maanden.

6.3

Indien het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven, krijgt u hierover bericht van Invers. Tot het moment dat de verschuldigde abonnementsprijs (al dan niet verhoogd met administratiekosten) op een rekening van Invers is bijgeschreven, worden uw rechten op gebruik van software en service opgeschort. Uw verplichting tot betaling van het aangeschafte en/of verlengde abonnement blijft daarbij onverminderd van kracht.

6.4

Ingeval van betalingsachterstand zal Invers u eerst herinneren. Mocht betaling uitblijven, dan heeft Invers het recht om het openstaande bedrag te verhogen met administratieve en eventueel incassokosten conform de algemene voorwaarden artikel 15.4.

6.5

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens bij Invers (KasBoek), zoals met name uw e-mailadres, rekeningnummer en adresgegevens. Zie hiervoor ook de algemene verkoopvoorwaarden.

6.6

Invers heeft het recht om eenmaal per jaar de prijs en de voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen. Deze wijzigingen gaan in bij de eerstvolgende verlenging van uw abonnement. U heeft in dat geval het recht om uw abonnement per ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden te beëindigen.

7

Reclame, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

7.1

Indien is aangetoond dat de software niet beantwoordt aan wat de overeenkomst vermeldt, heeft Invers de keuze om de software te vervangen door nieuwe software of om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag terug te betalen. 

7.2

Invers is in beginsel niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software. 

7.3

Invers is in beginsel niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, registratiecodes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Invers. 

7.4

Correspondentie en/of levering van de bij de software behorende registratie- en activeringscodes vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Invers verstrekken van met name uw actuele e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat door Invers aan u verstuurde berichten u ook kunnen bereiken. 

7.5

Indien uw e-mailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat Invers hiervan direct op de hoogte wordt gesteld. Schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig melden van e-mailadreswijzigingen komt voor uw rekening. 

7.6

Klachten omtrent de diensten of producten van Invers kunt u mailen naar support@kasboek.nl. U krijgt binnen 14 dagen antwoord.

8

Overmacht:

8.1

Invers kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Invers verplicht is tot schadevergoeding. Invers dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Invers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld. 

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.kasboek.nl beschikbaar voordat u een KasBoek abonnement bestelt. Door een KasBoek abonnement te bestellen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst én onze algemene verkoopvoorwaarden.

Voorwaarden zijn op www.kasboek.nl beschikbaar voorafgaand aan en op het moment dat u een product bestelt. Download deze voorwaarden in PDF-formaat.

 

Thuiswinkel Waarborg Ecommerce Europe Trustmark Digicert EV SLL Secure