Algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Invers BV, in relatie tot haar producten aangeboden op www.kasboek.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding, het activeren van een account of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1

Intellectuele eigendomsrechten

1.1

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, de online dienst, de documentatie en/of andere diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Invers en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

1.2

Invers garandeert dat de aan u geleverde software en/of online dienst geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

2

Een kasboek.nl account

2.1

Een Kasboek.nl account is een faciliteit van Kasboek.nl waarmee u, via internet, inzicht krijgt in uw persoonlijke inkomsten en uitgaven.

2.2

De gegevens in uw account zijn persoonlijk en kunnen alleen benaderd worden nadat u heeft ingelogd met uw persoonlijke inloggegevens.

2.3

Uw gegevens worden goed beveiligd opgeslagen op computersystemen bij serviceproviders van Invers BV. Invers tracht op allerlei manieren om misbruik van buitenaf te voorkomen. Mocht onverhoopt toch misbruik ontstaan van gegevens op de computersystemen, dan is Invers hier niet aansprakelijk voor te stellen.

2.4

Invers zal persoonlijke gegevens uit uw account nooit openbaar maken aan derden. Invers zal wel gebruik maken van uw gegevens om landelijke referentiecijfers (gemiddelde en totale bestedingen per bevolkingsgroep) te bepalen. De referentiecijfers worden bepaald op basis van statistische analyses en zijn volstrekt anoniem.

2.5

Invers is gerechtigd referentiecijfers over bevolkingsgroepen te publiceren, bijv. om voorlichting te geven over verantwoorde financiële planning, geven van besparingstips, etc.

2.6

Door uw account te activeren gaat u accoord met het ontvangen van productinformatie en de Kasboek.nl nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over producten van Kasboek.nl of producten van derden.

2.7

U kunt uw account altijd opheffen. Uw financiële transacties worden dan uit het systeem verwijderd. U kunt dan geen gebruik meer maken van de dienst totdat u een nieuw cq ander account aanmaakt. Uw contactgegevens en eventuele orderinformatie blijven wel bewaard. Gegevens die eerder zijn gebruikt voor het bepalen van referentiecijfers blijven worden gebruikt voor dit doel.

2.8

Invers is gerechtigd om binnen uw Kasboek.nl account commerciële boodschappen te vertonen. De inhoud en de frequentie van deze boodschappen worden door Invers bepaald.

2.9

Hoewel Invers tracht alle vragen betreffende Kasboek.nl snel en adequaat te beantwoorden, geeft Invers geen supportgarantie indien u gebruik maakt van een gratis versie van Kasboek.nl.

 

 

3

Betaalde uitbreidingen voor uw Kasboek.nl account

3.1

Binnen uw Kasboek.nl account is het mogelijk om abonnementen aan te gaan voor uitbreidingen van de functionele mogelijkheden.

3.2

Een abonnement op een uitbreiding betekent dat u, tegen betaling van een periodiek verschuldigde abonnementsprijs, het recht heeft bepaalde overeengekomen functionaliteiten, voor een overeengekomen periode, te gebruiken.

3.3

De ingangsdatum van een abonnement is de datum waarop een uitbreiding via kasboek.nl is besteld.

3.4

Tenzij anders overeengekomen wordt het abonnement (telkens) aangegaan voor een periode van 12 maanden.

3.5

Tenzij u een abonnement afmeld voor verlenging, wordt deze (jaarlijks) automatisch verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden. U ontvangt 4-6 weken voor de einddatum per e-mail bericht dat er verlengd zal gaan worden.

3.6

Een abonnement geeft Invers het recht om eenmaal per abonnementsperiode de verschuldigde abonnementsprijs via een automatische machtiging van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt bij aanvang van de nieuwe periode.

3.7

Indien het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven, krijgt u hierover bericht van Invers. Tot het moment dat het verschuldigde abonnementsbedrag (al dan niet verhoogd met administratiekosten) op een rekening van Invers is bijgeschreven, worden uw rechten op gebruik van de uitbreiding opgeschort. Uw verplichting tot betaling van de aangeschafte en/of verlengde licentie blijft daarbij onverminderd van kracht.

3.8

Ingeval van betalingsachterstand zal Invers u eerst herinneren. Mocht betaling uitblijven, dan heeft Invers het recht om het openstaande bedrag te verhogen met administratieve en eventueel incassokosten en deze ook bij u in rekening te brengen.

3.9

U kunt een abonnement op een uitbreiding beëindigen door uiterlijk 1 maand voor de einddatum uw abonnement af te melden voor verlenging. U kunt dit doen via uw Kasboek.nl account. Zodra u per e-mail een ontvangstbevestiging van Invers ontvangt, dat uw abonnement is afgemeld, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot de einddatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.

3.10

Een verlengd abonnement kunt u op dezelfde manier, maar ook tussentijds, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.11

Invers kan ook een abonnement beëindigen door u uiterlijk 1 maand voor de einddatum per e-mail een opzegging te sturen. Invers dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen, mits het voor die periode voor het abonnement verschuldigde bedrag aan Invers is voldaan.

3.12

Na beëindiging van een abonnement vervallen alle in deze voorwaarden  genoemde rechten en plichten.

 

 

4

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

4.1

Alle aanbiedingen op Kasboek.nl zijn vrijblijvend en Invers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4.2

De abonnementsprijzen voor uitbreidingen zijn te raadplegen op Kasboek.nl.

4.3

Betaling van een bestelling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.

4.4

Een abonnement komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Invers.

4.5

Invers heeft het recht de abonnementsprijzen voor uitbreidingen en de bijbehorende functionaliteiten aan te passen. Wanneer van toepassing zullen deze wijzigingen u per email worden medegedeeld. In dat geval heeft u het recht de van toepassing zijnde abonnementen per direct op te zeggen.

4.6

U dient in dat geval binnen 28 dagen na ontvangst van de wijzigingsmededeling, aan Invers te bevestigen dat u de overeenkomst wenst te beëindigen. U kunt dit doen via Kasboek.nl. De beëindiging gaat dan in op de einddatum van de overeengekomen periode.

4.7

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Invers gerechtigd (de uitvoering van) het betreffende abonnement en daarmee samenhangende diensten op te schorten, of zelfs te ontbinden, totdat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.

4.8

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens bij Invers (Kasboek.nl), zoals met name uw e-mailadres, rekeningnummer en adresgegevens. Dit is belangrijk om u te kunnen informeren over wijzigingen van voorwaarden of prijzen, aankomende incasso’s, en dergelijke.

   

5

Kasboek Partners

5.1

Invers werkt voor de ontwikkeling van diensten in Kasboek.nl samen met een aantal partners. Dit zijn bedrijven die in opdracht van Invers meerwaarde voor uw account creëren door bijvoorbeeld het uitvoeren van statistische analyses, het bepalen van trends, het berekenen van landelijke referentiecijfers en/of het toevoegen van bepaalde functionaliteiten. Deze diensten helpen u om betere financiële beslissingen te nemen.

5.2

De partners staan gepubliceerd op de website met een beschrijving van de dienst die zij voor Kasboek.nl uitvoeren. De partners hanteren ten aanzien van Kasboek.nl dezelfde algemene voorwaarden als Invers BV.

5.3

Voor de uitvoering van hun diensten, zoals bijvoorbeeld het bepalen van landelijke referentiecijfers, kunnen partners gebruik maken van gegevens die door u en anderen in Kasboek.nl zijn geupload.

5.4

Voor het juist kunnen bepalen van deze referentiecijfers kunnen partners u om additionele informatie vragen. Deze informatie wordt gebruikt voor het verfijnen van referentiecijfers. De referentiecijfers worden bepaald op basis van statistische analyses en zijn volstrekt anoniem.

 

 

6

Overmacht

6.1

Invers kan in geval van overmacht de uitvoering van de online dienst ofwel de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Invers verplicht is tot schadevergoeding. Invers dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

6.2

 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Invers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.
   

7

Diversen

7.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Invers vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2

 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3

 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
   


Deze voorwaarden zijn op www.kasboek.nll beschikbaar voorafgaand aan en op het moment dat u een product bestelt. Invers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en deze op de website te publiceren.

Download deze voorwaarden in PDF-formaat.